Espresso

200.000

Espresso thường đặc hơn cà phê pha bằng các phương pháp khác, có nồng độ chất rắn lơ lửng và hòa tan cao hơn và có crema trên cùng (một loại bọt có độ đặc của kem)

Danh mục:

Espresso thường đặc hơn cà phê pha bằng các phương pháp khác, có nồng độ chất rắn lơ lửng và hòa tan cao hơn và có crema trên cùng (một loại bọt có độ đặc của kem). Kết quả của quá trình pha chế được điều áp, hương vị và kết cấu trong một tách espresso thôn thường rất đậm đặc.